19 sierpnia 2015

biomasa

Biomasa stała się ważnym źródłem dla produkcji energii odnawialnej, a jej udział w rynku na całym świecie znacznie wzrósł. W związku z tym w dyrektywie z dnia 23. kwietnia 2009 r. w sprawie promocji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych OZE (2009/28/WE) zostały opracowane uniwersalne standardy zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Dyrektywa ta po raz pierwszy ustaliła międzynarodowe kryteria zrównoważonego wytwarzania energii. Celem jest zwięszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w bilansie energii końcowej do roku 2020. Unia Europejska wymaga, aby biomasa do celów energetycznych była wytworzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ażeby zapobiec negatywnym konsekwencjom jej produkcji.

Biomasa spełnia wymogi owej dyrektywy, jeżeli:

  • nie pochodzi z obszarów chronionych
  • wykazuje min. 35% ograniczenie emisji w porównaniu do paliw kopalnych (od roku 2017 – 50%)
  • wykazuje pełną identyfikowalność
  • istnieje ścisły rozdział pomiędzy biomasą zrównoważoną i niezrównoważoną.

Powyższe wymagania powinny zostać spełnione przez wszystkie przedsiębiorstwa tworzące łańcuch produkcji, począwszy od producenta rolnego poprzez tłocznię oleju i rafinerię po dostawcę. Akredytowane jednostki certyfikujące wystawiają certyfikaty poświadczające właściwy sposób postępowania podczas produkcji i przetwórstwa biomasy.


Usługi certyfikacyjne BPIC/GUTcert
GUTcert posiada akredytację Federalnego Urzędu ds. Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów (BLE). Od 2010 roku z powodzeniem przeprowadza certyfikacje zgodnie z systemami ISCC i REDcert.

Oferujemy Państwu certyfikację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, efektywną i zorientowaną na wynik. Na podstawie naszych dośwadczeń wiemy, że dla pomyślnej certyfikacji ogromne znaczenie ma ścisła współpraca oraz przejrzystość procesu. Tylko wówczas ewentualne braki lub niedociągnięcia mogą zostać odpowiednio wcześniej wykryte i skorygowane. Wszystkie etapy certyfikacji w Państwa firmie przeprowadzamy rzetelnie i skutecznie, a cały proces dokumentujemy w raportach.

  • Nasza grupa ekspertów pozostaje do Państwa ciągłej dyspozycji zapewniając fachową pomoc zarówno podczas przygotowań do audytu, jak i w trakcie jego przeprowadzania.
  • Doświadczeni i wysoko wykwalifikowani audytorzy pomagają naszym Klientom zwiększać efektywność produkcji biomasy, a także wspierają w udoskonalaniu innych, istotnych dla przedsiębiorstwa obszarów.
  • Oferujemy uznaną przez BLE, kompetentną i rzetelną kontrolę

Korzyści
Certyfikacja w systemie ISCC lub REDcert gwarantuje Państwu łatwy dostęp do wszystkich rynków paliwowychn w Unii Europejskiej oraz do związanych z tym korzyściami. Ponadto jako posiadacze certyfikatu o międzynarodowej wartości, wspierają Państwo rozwój nowych źródeł surowców i propagują politykę społecznej odpowiedzialności w biznesie. Państwa certyfikacja stanowi tym samym istotne znaczenie marketingowe i PR-owe.

GUTcert jest nie tylko uznaną jednostką certyfikującą w dziedzinie zrównoważonej biomasy, ale posiada także akredytacje na wiele innych norm i systemów certyfikacji. Nasi audytorzy są wykwalifikowani do równoczesnego przeprowadzania kontroli według różnych standardów. Takie podejście powoduje, że audyty stają się bardziej efektywne, a zintegrowane systemy zarządzania są oceniane pod wieloma kątami. W interakcji różnych czynników ukryty jest potencjał poprawy, który rozpoznany, pobudza dalszy rozwój firmy.

W razie potrzeby, przeprowadzamy optymalne cenowo kontrole łączone, np. według normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, EMAS, OHSAS 18001, etc.

 

Koszty
Koszty certyfikacji naliczamy indywidualnie w zależności od typu i wielkości interfejsu. Dane niezbędne do kalkulacji kosztów mogą nam Państwo przekzać wypełniając formularz zleceniowy, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Otrzymają wówczas Państwo szczegółową specyfikację kosztów, na życzenie również łącznie z kosztami podróży rozliczanymi ryczałtowo. GUTcert nalicza koszty jedynie na podstawie wcześniejszych pisemnych ustaleń, nie stosujemy „drobnych druczków”.

Aktualności