8 listopada 2016

CERTYFIKACJA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOSCI (SNS) W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW BIOMASY STAŁEJ NA CELE ENERGETYCZNE NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM SWP-SNS:2015
System Weryfikacji Pochodzenia Biomas Leśnej i Agro w ramach Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl).

KSUB - logo główne

 Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl  stanowi transparentne narzędzie do monitorowania i weryfikacji pochodzenia biomasy stałej na cele produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła, które służy zarówno podmiotom uczestniczącym w cyklu życia biomasy, a przede wszystkim organom nadzoru i regulacji.
W ramach systemu certyfikacji został opracowany jednolity standard do certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który określa metodologię systemu weryfikacji pochodzenia dla biomasy leśnej i AGRO. Standard SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO i stanowi kryterium stosowane przez autoryzowane jednostki certyfikujące w procesach certyfikacji.

Standard ten został stworzony przez Administratora Systemu Certyfikacji – BIOCONTROL Sp. z o.o. i opiniowany w powołanym w tym celu Komitecie Technicznym składającym się z przedstawicieli środowiska naukowego, URE, ministerstwa energii, jednostek certyfikujących, wytwórców energii elektrycznej, dostawców i producentów biomasy na cele energetyczne.

 

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl), to portal na którym znajdują się m.in.:
1)    Baza podmiotów posiadających certyfikat poświadczający spełnienie wymagań dla biomasy na cele energetyczne wg uznanych standardów;
2)    Rejestr podmiotów, które dokonały uwierzytelnienia miejsc pochodzenia biomasy na cele energetyczne;
3)    Wykaz autoryzowanych jednostek certyfikujących;
4)    Wykaz podmiotów dokonujących weryfikację (uwierzytelnienie) miejsc pochodzenia;
5)    Opis dostępnych modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU SNS?
Zgodnie z zaleceniami Prezesa URE wyrażonymi w piśmie Informacja (nr 13 /2013) w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE, w którym to rekomenduje się przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności (kontroli dostaw biomasy), który wykorzystuje narzędzia przewidziane dla systemu SNS opisanego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20.10.2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23).
System SNS obejmuje trzy elementy:
– dostęp do informacji;
– ocenę ryzyka źródeł pochodzenia biomasy;
– minimalizacja/ ograniczanie stwierdzonego ryzyka.
System należytej staranności (SNS) powinien zapewniać przede wszystkim dostęp do informacji o źródłach pochodzenia biomasy oraz o podmiotach będących uczestnikami łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne, w tym do stosownych informacji dotyczących np. zgodności mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku oraz jakości surowca drzewnego.
Na podstawie tych informacji przedsiębiorcy winni przeprowadzać ocenę ryzyka, a w przypadku jego stwierdzenia winni je w sposób proporcjonalny ograniczać. Ma to na celu zapobieżenie wykorzystywaniu do produkcji energii paliwa, określanego w definicji biomasy podanej w Ustawie o OZE z dnia 20.04.2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami).
Procedury takiego systemu, powinny dodatkowo zostać zweryfikowane i ocenione przez niezależną stronę trzecią, posiadającą odpowiednie kompetencje i uprawnienia do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKAT?
Podmiotami objętymi systemem SNS są wszystkie podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy i są to zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE (użytkownik końcowy), dostawcy do użytkownika końcowego, jak i producenci biomasy na cele energetyczne.

DLACZEGO SYSTEM SNS?
Właścicielem i Administratorem Systemu Certyfikacji jest BIOCONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. System może być stosowany na całym świecie i swoim zakresem obejmuje wszystkie rodzaje biomasy pochodzące z leśnictwa i rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu tartacznego, które wykorzystywane są na cele energetyczne.
Certyfikacja biomasy stałej na cele energetyczne jest jednym z modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy przeznaczanej do produkcji energii elektrycznej z OZE. Wymóg uwierzytelniania pochodzenia spalanej biomasy stosowany jest przez energetykę zawodową w ramach korzystania z systemu wsparcia dla wytwarzania zielonej energii.

Zweryfikuj pochodzenie biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i stań się bardziej wiarygodnym dostawcą na rynku.
Jeśli dostarczasz biomasę na cele energetyczne lub wytwarzasz energię elektryczną z biomasy i chcesz zapewnić, że biomasa pochodzi ze zrównoważonego, wiarygodnego i pewnego źródła – uzyskanie certyfikatu SNS pozwoli spełnić Ci wymagania ustawodastwa krajowego oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie. System certyfikacji SNS dla zrównowazonej biomasy stałej wg standard SWP-SNS:2015 weryfikuje źródła pochodzenie biomasy wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja pomoże Ci zainteresować i przyciągnąć nowych partnerów biznesowych, zminimalizować ryzyko oraz zwiększyć atrakcyjność rynkową Twojej firmy. Sprawimy, że uzyskanie przez Ciebie certyfikatu będzie proste.

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA SYSTEMU SNS?
Firmy ubiegające się certyfikat SNS muszą zapewnić, że:
•    Biomasa nie pochodzi z drewna pełnowartościowego;
•    Biomasa nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych, ciał obcych i nie została zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (ocena wizualna) w celu zwiększenia jej wartości opałowe;
•    Biomasa AGRO nie stanowi zbóż pełnowartościowych tj. ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe, dla zbóż w zakupie interwencyjnym, określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009, które podlegają zakupowi interwencyjnemu;
•    potwierdzenie, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE;
•    Każde źródło biomasy ulega pełnej ocenie ryzyka;
•    Stosowane są odpowiednie narzędzia do minimalizacji stwierdzonyego ryzyka;
•    Zachowana jest transparentność w zakresie pochodzenia biomasy dla całego łańcucha dostaw;
•    W celu weryfikacji każdej partii biomasy stosuje się system bilansu masy.

 

Certyfikat SNS na zgodność ze standardem PL-KSUB-SNS:2014 pokazuje, że firma stosuje systemowe podejście do zakupu biomasy oraz wyboru dostawców. Standard ten został stworzony przez SGS przy konsultacji z Urzędem Regulacji Energetyki, a także z producentami energii elektrycznej , wytwórcami i dostawcami biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych. Certyfikat na zgodność ze standardem podnosi renomę firmy oraz jej wiarygodność jako rzetelnego partnera w biznesie, co czyni ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych Klientów.
Przeprowadzamy proces certyfikacji tak sprawnie i szybko, jak to tylko możliwe. Nasze audyty prowadzone są przez audytorów z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji związanej z biomasą. Posiadamy oddziały na całym świecie, co pozwala na przeprowadzenie certyfikacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

JAKIE JEST NASZE DOŚWIADCZENIE W CERTYFIKACJI BIOMASY?
W dniu 10 października 2016 Nasza jednostka certyfikująca BPIC Sp. z o.o. uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji (www.ksub.pl) dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 3-2016/SWP-SNS/KSUB, do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO » decycja »

Informacje o autoryzowanych jednostkach certyfikujących oraz podmiotów które uzyskały certyfikat SNS znajdują się na stronie Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl.

Nasz jednostka, członek międzynarodowej grupy AFNOR, posiada bogate doświadczenie w certyfikacji biomasy, w tym w systemach REDCert i ISCC.

W celu rozpoczęcia współpracy zapraszamy do kontaktu »

 

Aktualności