14 stycznia 2016

 

Zarządzanie różnorodnością to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia fakt, że osoby zatrudnione w firmie różnią się i w związku z tym mają odmienne potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością to jednak przede wszystkim strategia zarządzania personelem, która zakłada że różnorodność ta jest jednym z kluczowych zasobów firmy decydującym o jej rozwoju, realizacji celów biznesowych oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie różnorodnością to nie fanaberia czy dobra wola firmy, ale świadoma decyzja przekładająca się na konkretne korzyści biznesowe.

 

Szkolenie ?Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy? wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności, sprzyjające wdrażaniu standardów zarządzania różnorodnością w firmie. Osoby uczestniczące zdobędą informacje na temat podstawowych przepisów obowiązujących każdą firmę będącą pracodawcą, a które odnoszą się do kwestii równego traktowania z uwzględnieniem różnych aspektów różnorodności występującej wśród zatrudnionych osób (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość). W dalszej kolejności poddana analizie zostanie własna firma, tj. w jakim zakresie otwarta jest ona na różnorodność występującą wśród zatrudnionych osób oraz ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. W ramach szkolenia przedstawione zostaną dobre praktyki i rekomendacje na rzecz różnorodności oraz wzmacniania korzyści biznesowych wynikających z różnorodności w firmie. Szkolenie zakończy się opracowaniem przez osoby uczestniczące własnego planu wdrożeniowego, umożliwiającego realizację przez firmę dalszych rozwiązań na rzecz różnorodności.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu
o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

  • zdobycie wiedzy na temat przepisów sprawnych sprzyjających wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie;
  • poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie;
  • nabycie umiejętności planowania i wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie;
  • analiza bieżącego zarządzania firmą przez pryzmat standardów zarządzania różnorodnością w firmie.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • pracowników działu HR;
  • pracowników działu CSR;
  • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień 1

9.00 – 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 – 10.30 Moduł 2: Czy jest zarządzanie różnorodnością w firmie?

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Moduł 4: Obszary zarządzania różnorodnością w firmie

15.30 – 15.45 Przerwa

15.45 – 16.45 Moduł 4: Obszary zarządzania różnorodnością w firmie

16.45 – 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 – 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 – 11.30 Moduł 5: Ocena miejsca pracy przez pryzmat zarządzania różnorodnością

11.30 – 13.00 Moduł 6: Dobre praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Moduł 7: Wdrażanie zarządzania różnorodnością w firmie

15.30 – 15.45 Przerwa

15.45 – 16.30 Moduł 8: Komunikacja w firmie na rzecz różnorodności

16.30 – 17.00 Moduł 9: Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

  • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
  • quizy i testy do samooceny;
  • test pisemny na koniec szkolenia.

Aktualności