14 stycznia 2016

 

Różnorodność w firmie jest faktem. Jednym z najczęściej wskazywanych wymiarów różnorodności, który ma miejsce w Polskich firmach jest płeć. Co więcej, jest to kryterium ze względu na które wciąż zdecydowanie najczęściej dochodzi do praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy i względem którego istnieje ogromne zapotrzebowanie na wprowadzanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby tak kobiet, jak i mężczyzn pracujących w firmie. Mowa tutaj nie tylko o realizacji standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. Kodeksu pracy), ale także świadomych polityk umożliwiających budowanie równowagi pomiędzy sferą zawodową a życiem prywatnym (work-life balance).

 

Szkolenie ?Równość szans kobiet i mężczyzn w firmie? wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności z jednej strony uwrażliwiające na przepisy prawne zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, z drugiej ? zainspirować do projektowania i wdrażania rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, które zarazem odpowiadają na bieżące potrzeby firmy wynikające z wielkości firmy, branży w której działa, jej profilu działalności czy wreszcie jej struktury zatrudnienia. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Wskazane zostaną także korzyści biznesowe ? finansowane i pozafinansowe ? wynikające z realizacji tego typu działań.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

 • uwrażliwienie na kwestię równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy;
 • zdobycie wiedzy na temat przepisów odnoszących się do kwestii równego traktowania w firmie;
 • poznanie dobrych praktyk z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w firmie;
 • nabycie umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań wrażliwych na płeć zatrudnionych osób, w tym zakresie work-life balance.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników działu HR
 • pracowników działu CSR
 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • liderek firmy działających na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

9.00 – 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 – 10.30 Moduł 2: Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 11.30 Moduł 2: Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

11.30 – 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Moduł 4: Dyskryminacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

15.30 – 15.45 Przerwa

15.45 – 16.45 Moduł 4: Dyskryminacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

16.45 – 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 – 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 – 10.30 Moduł 5: Równość szans kobiet i mężczyzn w bieżącej działalności firmy

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.00 Moduł 6: Dobre praktyki na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

12.00 – 13.00 Moduł 7: Projektowanie rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Moduł 8: Work-life balance

15.00 – 15.30 Moduł 9: Korzyści dla firmy z tytułu wprowadzania rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

15.30 – 15.45 Przerwa

15.45 – 16.30 Moduł 10: Komunikowanie rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

16.30 – 17.00 Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • quizy i testy do samooceny
 • test pisemny na koniec szkolenia

Aktualności