9 października 2012

Audit ponownej certyfikacji (recertyfikacja)

schemat do re-certyfikacji

 

 

Recertyfikacja, czyli ponowna certyfikacja, jest potwierdzeniem ciągłej zgodności, skuteczności i stałej przydatności systemu zarządzania. Audit recertyfikacyjny musi być wykonany przed upływem trzech lat od pierwotnej certyfikacji, aby zachować ciągłość ważności certyfikatu (tzn. złożenie wniosku o recertyfikację, powinno być min. na trzy miesiące przed końcem ważności certyfikatu.

Recertyfikacja może być przeprowadzona tylko dla klientów BPIC. Dla organizacji certyfikowanych przez inne jednostki, ponowna certyfikacja (rozpoczęcie kolejnego 3-letniego cyklu certyfikacji) w nowej jednostce, oznaczać będzie początkową certyfikację.

 

Przebieg Auditu recertyfikacyjnego
Audit recertyfikacyjny skupia się na funkcjonowaniu systemu zarządzania. Tok postępowania jest taki jak podczas etapu 2 auditu certyfikacyjnego (patrz: Proces Certyfikacji). Podczas recertyfikacji nie ma z reguły oddzielnego pierwszego etapu auditu, chyba, że występują znaczące zmiany w systemie zarządzania lub np. w przypadku zmian legislacyjnych. Audit recertyfikacyjny skupia się również na wymogu ciągłego doskonalenia i sięga w przyszłość, aby pomóc organizacji nieustannie doskonalić system zarządzania. Audit recertyfikacyjny to również następujące zagadnienia:

Podsumowanie raportów z auditów nadzoru – weryfikacja czy wszystkie obszary firmy i elementy normy zostały obięte przez trzyletni cykl;

  • Czy stwierdzone przez auditorów BPIC niezgodności zostały skutecznie skorygowane?
  • Czy są jakieś trendy dotyczące stwierdzonych niezgodności?
  • Przegląd przeprowadzony przez kierownictwo;
  • Czy audity wewnętrzne zostały zrealizowane i czy odzwierciedlają wyniki BPIC ?
  • Sposób postępowania z reklamacjami;
  • Skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych;
  • Stopień realizacji celów organizacji.

Raport z auditu re-certyfikacyjnego jest prezentowany podczas spotkania zamykającego. Raport zawiera rekomendacje o udzieleniu certyfikatu, lub rekomendacje o dalszych działaniach, które należy podjąć z celu zakończenia procesu certyfikacji.
Organizacja w ciągu 14 dni od daty auditu powinna przekazać do BPIC, z powiadomieniem auditora wiodącego, plan działań korygujących.
Auditor wiodący dokonuje przeglądu zaproponowanych przez organizację działań korygujących na podstawie swoich notatek/raportu z auditu, dostarczonych dokumentów i w niektórych przypadkach dodatkowego auditu.

 

Ostateczna decyzja czy rekomendacja auditora o przyznaniu certyfikatu lub odmowie podjęta jest podczas zatwierdzania i procesu wydawania certyfikatów przez Recenzenta ds. Certyfikacji.

Organizacja jest pisemnie informowana o podjętej decyzji, a w przypadku gdy decyzja ta jest pozytywna, certyfikat przekazywany jest w wersji elektronicznej, a oryginał przesyłany pocztą.
Certyfikat ten, określa zakres certyfikacji i jest ważny przez trzy lata, pod warunkiem należytego utrzymania systemu zarządzania.

 

 

 

Aktualności