21 grudnia 2012

Podejście Biznesowe w odniesieniu do Efektywności Energetycznej

(Energia i Środowisko, grudzień 2012, autor: dr Krystyna Stephens Prezez BPIC Sp. z o.o.)

 

„W rzeczywistości nie ma pewniejszego środka zabezpieczającego niż zaufanie. Zaufanie stanowi skuteczniejszą kontrolę niż jakikolwiek system kontrolny. Zaufanie tworzy większą wartość niż jakakolwiek koncepcja zarządzania, podnosząca wartość?. Reinhard K. Sprenger

 

Obecnie państwa członkowskie UE zużywają wspólnie 17% światowej produkcji energii?. Jeśli zużycie energii nie zostanie zredukowane, rosnące ceny energii, coraz większa zależność od importu energii oraz efekty zmian klimatycznych będą powodować negatywne skutki dla nas  wszystkich. Kwestia zużycia energii staje się jednocześnie wyzwaniem i ale też są ogromną szansą.

W państwach członkowskich UE mamy duży potencjał oszczędności na rzecz racjonalizacji zużycia energii i powoli wprowadza się przepisy aby zużycie ograniczyć. Zachęty finansowe oraz zawieranie dobrowolnych umów z uczestnikami rynku to najważniejsze sposoby zaangażowania zainteresowanych stron w politykę na rzecz efektywności energetycznej. Poza bezpośrednimi środkami finansowymi  niektóre państwa zezwalają na ulgi podatkowe dla inwestycji efektywnościowych. Przykładów takich dobrych praktyk w Europie jest dużo:

? wprowadzenie systemu dopłat bezpośrednich dla bloków mieszkalnych i domów wolnostojących lub bliźniaków (Finlandia);

? udzielanie dużych pożyczek i uruchamianie programów kredytowych (Austria, Niemcy), np. na rozszerzenie programu banku KfW Bank, którego celem jest dostosowanie istniejących budynków do norm emisji CO2 (Niemcy);

? ulga podatkowa z tytułu inwestycji w efektywność energetyczną (Belgia, Francja);

? ustanowienie Energy Savings Trusts w Danii i Wielkiej Brytanii

 

Co się dzieje w Polsce? Trzeba przyznąć, że w ciągu ostatnich 10 lat Polska dokonała ogromnego postępu – Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła o blisko 1/3. Przedsięwzięcia które znacząco przyczyniły się do tego wyniku to termomodernizacje zrealizowane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja  procesów przemysłowych. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce w o oniesieniu do liczebności populacji jest niemal 40% niższe niż w w krajach ?starej 15?. Świadczy to o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce. Dalsze działania, to wprowadzany w ramach Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 system białych certyfikatów oraz termomodernizacja budynków. Ale prawda jest też taka, że te mechanizmy dotyczą dużych organizacji – a firmy małe, jak na przykład moja, nie odczuwają z tym związanych korzyści.

Co może zrobić mały / średni przedsiębiorca czy firma, aby sobie pomóc? Na początku każda firma powinna przeprowadzić przegląd energetyczny, aby ustalić stan faktyczny. Czym jest przegląd energetyczny? Jest to szczegółowa analiza, która w skrócie polega na: – ocenie aktualnego zużycia energii poprzez zidentyfikowanie urządzeń, systemów, procesów i personelu zatrudnionego przez Organizację – czynników które wpływają na użytkowanie energii; oszacowanie przyszłego użytkowania i zużycia energii; oraz ustalenie priorytetów możliwości poprawy wydaj ności energetycznej. Wydaje się to proste – lecz jest bardzo czasochłonne. Z informacji uzyskanych z przeglądu można ustalić linie bazową i ustalić wskaźniki do monitorowania i pomiarów wydajności energetycznej. Mając te informacje kierownictwo może ustalić cele na których może opierać dalsze swoje decyzje związane z rozwojem firmy. Prowadząc w procesie ciągłym monitorowanie i pomiary wydajności energetycznej, pozwala to uzyskać wiele korzyści dla organizacji.

Główne korzyści wprowadzenia Efektywności Energetycznej w biznesie:

? Optymalizacja aktywów energochłonnych ? urządzeń, sprzętu, itd. co przekłada się na zmniejszenie kosztów.

? Poprawa wykonywania czynności operacyjnych i dostarczania informacji dla podejmowanych decyzji, wymagających inwestycji kapitałowych – umożliwia to rozwój biznesu.

? Wprowadzenie najlepszych praktyk zarządzania energią, ponieważ znane są najbardziej wrażliwe obszary – co przekłada się na oszczędności finansowe.

? Pomoc w ocenie i ustalaniu priorytetów przy wprowadzaniu energoosz czędnych technologii.

 

Analiza przykładu Jedna z pierwszych firm która podjęła wyzwanie i wprowadziła efektywność energetyczną poprzez wdrożenie Systemu Zarzadzania Energią (zgodnego z normą ISO 50001) to firma Cook Composites and Polymers, CCP z Houston w USA. Jest to producent żelowych kompozytów, żywic i przemysłowych środków czyszczących, który zatrudnia 36 osób. Krótka charakterystyka firmy: Znaczący sprzęt zużywający energię to: kotły olejowe, kotły parowe, piece, chłodnie kominowe, Sprężarki i Generator N2. Wyniki:

? 14,9% oszczędności energii w przeciągu 24 miesięcy.

? Oszczędność 250.000 dolarów w ciągu roku

? NIE WYMAGAŁO TO ŻADNYCH inwestycji kapitałowych.

 

Osiągnięcie takich wyników jak powyżej jest dla każdej firmy bardzo korzystne! Podsumowanie Podejście biznesowe w odniesieniu do Efektywności Energetycznej to ustalenie wskaźników do monitorowania i pomiarów energetycznych, które umożliwiają zoptymalizowanie procesów w przedsiębiorstwie. W wielu przypadkach nie wymaga to nakładów inwestycyjnych, ta k jak w przypadku CCP. Coraz większa liczba małych i średnich firm korzysta z normy ISO 50001 aby wdrożyć System Zarządzania Energią, który w sposób ciągły pomaga prowadzić i analizować wyniki pomiarów energetycznych. Jeżeli zaufajcie Państwo temu Systemowi, to na pewno uzyskacie efekty w swoich przesiębiorstwach.

 

?Zródło: Promocja efektywności energetycznej w Europie – Krajowe plany działania dotyczące efektywności energetycznej: spostrzeżenia, doświadczenia i wnioski

Aktualności