20 listopada 2012

PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZ BHP)

 

Z dniem 30.09.2021 ISO 45001:2018 zastąpi wszystkie certyfikaty PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.
Przejdź do ISO 45001:2018 – kliknij tutaj

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy są konieczne i prawnie wymagane dla każdej organizacji, jako część dobrego zarządzania. Statystyki europejskie nadal pokazują przerażający obraz wypadków w pracy (podany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) jak na przykład :

 • co trzy i pół minuty w Unii Europejskiej umiera jedna osoba z przyczyn związanych z pracą,
 • co roku w Unii Europejskiej w wyniku chorób zawodowych umiera 142 400 osób, a w skutek wypadków przy pracy umiera 8 900 osób, 
 • co roku w Unii Europejskiej prawie jedną trzecią z tych 150 000 zgonów powodują substancje niebezpieczne, z którymi dochodzi do kontaktu podczas pracy, z czego przyczyną 21 000 zgonów jest azbest.

Wiele organizacji wdraża i poddaje swój SZBHP pod certyfikację w trosce o dobro pracowników, dobrą reputację i wizerunek.

Co obejmuje OHSAS 18001:2007?
OHSAS jest to specyfikacja opisująca system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która została opracowana przez jednostki certyfikujące z różnych krajów świata. Obecnie nie została opracowana międzynarodowa norma odnosząca się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aczkolwiek specyfikacja OHSAS 18001 zawiera podstawowe wymagania dla tych systemów. Polskim odpowiednikiem OHSAS 18001:2007 jest norma PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”. OHSAS jest napisana zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 i obejmuje następujące, kluczowe elementy:

 • wymagania ogólne – jest to krótkie wymaganie, które stwierdza, że system zarządzania powinien być udokumentowany, wdrożony i ciągle doskonalony,
 • polityka bezpieczeństawa i higieny pracy (BHP) – w tym elemencie norma określa, że strategia dotycząca BHP powinna być określona w dokumencie zwanym „Polityka BHP” i szczegółowo opisuje co ten dokument powinien zawierać,
 • planowanie – jest to kluczowa część tej normy wymagająca, aby organizacja przeprowadziła ocenę swoich procesów, określając zagrożenia i ocenę ryzyka zawodowego, które w nich występują. Ta część jest istotna, ponieważ zagrożenia i ryzyko zawodowe podlegają szczegółowemu nadzorowi opisanemu w części poświęconej wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu.
 • wdrażanie i funkcjonowanie – ten element jest obszernie rozpisany, aby organizacja wdrażająca SZBHP zapewniła skuteczne i efektywne nadzorowanie zagrożeń oraz ryzyka zawodowego, które wynika z działania organizacji. Nadzór ten polega na działaniach takich jak:
  • określenie zasobów, ról, odpowiedzialności i uprawnień, aby system mógł sprawnie funkcjonować,
  • określenie kompetencji, szkoleń i świadomości wymaganych dla personelu,
  • ustanowienie mechanizmów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji,
  • ustanowienie dokumentów, które są wymagane, aby system zarządzania środowiskowego funkcjonował łącznie z procedurami nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
  • wprowadzenie sterowania operacyjnego, polegającego na planowaniu tych operacji, które są związane z ryzykiem zawodowym, a potem ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu procedur ich nadzorowania.
  • ustanowienie, wdrożenie oraz utrzymanie procedur dla obszarów i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami.
 • sprawdzanie – polega na:
  • regularnym monitorowaniu BHP i wykonywaniu pomiarów kluczowych charakterystyk operacji,
  • okresowej ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi, które dotyczą organizacji,
  • ustanowieniu przez organizacje procedury dotyczącej identyfikowania i korygowania niezgodności oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych,
  • przeprowadzeniu auditów wewnętrznych SZBHP.
 • przegląd zarządzania – wymagane jest podsumowanie wyników SZBHP i ustalenie strategii i ciągłego doskonalenia SZBHP.

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001 to:

 1. zmniejszenie ilości wypadków, a w konsekwencji redukcja ilości dni, w których poszkodowani są niezdolni do pracy, poprzez właściwą identyfikacje zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
 2. poprawienie skuteczności systemu zarządzania, poprzez świadomość wyników analizy zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz przez prowadzenie auditów, przeglądów, analizowanie przyczyn wypadków i podejmowanie odpowiednich działań. Wszystkie te elementy zwiększają świadomość ważności BHP i pomagają w zminimalizowaniu możliwości powtórzenia się sytuacji zagrażającej BHP pracowników,
 3. zwiększenie odpowiedzialności pracowników, potencjalne ograniczenie roszczeń,
 4. zmniejszenie wydatków na odszkodowania,
 5. wykazanie zgodności z prawem i przepisami ustawodawcom oraz organom administracji publicznej,
 6. zwiększenie wiarygodności dzięki certyfikowanemu systemowi.

PROWADZIMY SZKOLENIA I CERTYFIKACJĘ według PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007

Aktualności