20 listopada 2012

PAS 99 Zintegrowane systemy zarządzania

 

Przemysł światowy jest głównym inicjatorem wprowadzania zintegrowanych systemów zarządzania, w ciągle zmieniającym się i konkurencyjnym świecie. Odgrywają one kluczową rolę w podążaniu za tymi zmianami. Poprzez połączenie (zintegrowanie) oddzielnych systemów zarządzania, organizacje mogą zwiększyć swoją efektywność i tym samym spełniać oczekiwania klientów, udziałowców, organów administracyjnych i ogólnie społeczeństwa.


Sposób łączenia systemów, pozostawał w gestii indywidualnych organizacji z uwagi na brak specyfikacji i norm według których można wdrażać ZSZ. W wyniku dużej liczby zapytań przygotowano PAS 99 – specyfikację wspólnych wymagań systemów zarządzania, jako podstawę do integracji (Specification of common management system requirements as a framework for integration).

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) według Specyfikacji PAS 99:2006

PAS 99 został opracowany, aby uprościć wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania i ułatwić firmom integrację swoich systemów. Ponieważ jest to specyfikacja (a nie Norma Brytyjska czy wytyczne), można według niej prowadzić audity i certyfikować firmy. Obecnie jest już ponad 500 organizacji, które certyfikowało się na zgodność z tym kryterium.

 

Zintegrowany system zarządzania to połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki. W tym momencie należy się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie: na ile spójne są procesy z obowiązującą praktyką?
Na przykład: w firmie produkcyjnej, która ma wdrożone systemy zarządzania według ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 czy dział zakupów uwzględnia wymagania środowiskowe i BHP? Firmy przy ocenie podwykonawców najczęściej biorą pod uwagę, w jaki sposób podwykonawca traktuje środowisko i personel przy wytwarzaniu surowców. I w tym momencie koło się zamyka. Oczekujemy bowiem podejścia holistycznego lub inaczej mówiąc całościowego zarządzania w zakresie i sposobie, w jakim wszystkie elementy organizacji ze sobą współdziałają.

 

Specyfikacja PAS 99 została opracowana na bazie dwóch głównych zasad, aby ją zrozumieć należy wrócić do tych podstaw. Pierwsza to ISO 72 wytyczne, według których wszystkie normy systemów zarządzania są obecnie oparte. Te wytyczne zawierają następujące wspólne wymagania:

 • polityka – strategia organizacji,
 • planowanie,
 • wdrożenie i funkcjonowanie,
 • ocena wyników,
 • doskonalenie,
 • przegląd przez kierownictwo.

Każda z norm systemów zarządzania ma swoje szczegółowe (dodatkowe) wymagania, ale powyższe tematy są spójne, zawarte we wszystkich normach i tym samym są podstawą do integracji. PAS 99 jest opracowany zgodnie z Cyklem (Deminga) Planuj- Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj (na którym oparte są wszystkie inne nomy zarządzania). Dodatkowo wpleciona została nowa zasada – głównym celem systemów zarządzania jest ograniczenie ryzyka.

 

Rama, która jest opisana w specyfikacji PAS 99 dotyczy wszystkich systemów zarządzania. Niezależnie od tego czy to jest formalny system zarządzania określony w normie czy wewnętrzne wymagania organizacji. PAS 99 nie zawiera jednak szczegółowych wymagań dotyczących poszczególnych systemów zarządzania, podlegających integracji. Czyli jest to „nakładka” na istniejące systemy (z punktu widzenia certyfikacji, organizacja musi być zgodna z poszczególnymi wymaganiami, zanim można zweryfikować stopień zintegrowania systemów zarządzania).
Integracja systemów zarządzania powinna być zaplanowana i wdrożona w usystematyzowany sposób.

 

Korzyści integracji systemów zarządzania to:

 1. Redukcja kosztów poniesionych przez firmę – dzięki unikaniu powielania wewnętrznych auditów; znaczny wzrost efektywności przeglądów dokumentów, szkoleń i administracji oraz wdrażania przyszłych systemów zarządzania. Normy dotyczące zarządzania mają spójne elementy, które podczas auditu można sprawdzić w całym systemie (wszystkie normy dotyczące zarządzania) np. nadzór nad dokumentacją, szkolenia, audity wewnętrzne itp..
 2. Oszczędność czasu – dzięki konieczności przeprowadzenia tylko jednego przeglądu przez kierownictwo.
 3. Holistyczne podejście do zarządzania czynnikami ryzyka biznesowego – dzięki zapewnieniu, że są brane pod uwagę wszelkie konsekwencje działań, w tym też sposób w jaki wpływają one na siebie nawzajem oraz związane z nimi ryzyko.
 4. Ograniczenie biurokracji – dzięki zastosowaniu jednego zestawu procesów, który gwarantuje koordynację wymagań określonych norm, szybki przepływ zadań i unikanie niewspółmiernych systemów.
 5. Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – dzięki zastosowaniu jednego zestawu celów rozwija się kultura pracy zespołowej i poprawia się komunikacja.
 6. Większa koncentracja na działalności firmy – dzięki zastosowaniu jednego systemu. powiązanego ze strategicznymi celami firmy następuje ogólne ciągłe ulepszanie organizacji,
 7. Optymalizacja auditów wewnętrznych i zewnętrznych – dzięki zminimalizowaniu liczby wymaganych auditów i zmaksymalizowaniu liczby zaangażowanych w nie osób.

PROWADZIMY SZKOLENIA I CERTYFIKACJĘ według PAS 99.

 

Aktualności