21 listopada 2012

ISO 50001:2018 ? System Zarządzanie Energią (SZE; EnMS)


Zarządzanie energią staje się koniecznością dla licznych przedsiębiorstw i organizacji. Stale rosnące ceny energii elektrycznej, paliw płynnych i kopalnych wpływają niekorzystnie na rentowność działalności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą ISO 50001 umożliwia uporządkowanie wydatków energetycznych i kontrolę nakładów finansowych w tym zakresie.

System Zarządzania Energią stanowi efektywne narzędzie zapewniające organizacjom skuteczne wykorzystywanie energii, ochronę zasobów oraz redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko.

SZE według normy ISO 50001 oparty jest na modelu ciągłego doskonalenia, również wykorzystywanego w innych standardach, takich jak ISO 9001 czy ISO 14001. Dzięki takiemu podejściu, system ten może być z łatwością zintegrowany z innymi obowiązującymi w danej organizacji.

Co obejmuje ISO 50001?

Norma ISO 50001 określa wymagania zarządzania dotyczące następujących elementów:

 • określenia energetycznej linii bazowej, ustanowienia wskaźników do monitorowania i pomiarów wydajności energetycznej,
 • opracowania, przez najwyższe kierownictwo, polityki energetycznej organizacji,
 • identyfikacji znaczących aspektów energetycznych, określenia bieżącej wydajności energetycznej obiektów, urządzeń, systemów i procesów, związanych ze znaczącym użytkowaniem energii,
 • zapewnienia odpowiedniej komunikacji i kompetencji pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych, mających wpływ na zarządzanie energią, ze szczególnym uwzględnieniem roli najwyższego kierownictwa,
 • wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej,
 • monitorowania i pomiarów efektów działalności energetycznej,
 • ewaluację postępów we wdrażaniu efektywnych rozwiązań energetycznych,
 • ciągłego doskonalenia wdrożonych praktyk systemu zarządzania energią.

 

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania energią wg ISO 50001 to:

 1. Poprawa wydajności energetycznej danej organizacji.
 2. Zmniejszenie zużycia energii, a tym samym redukcja kosztów.
 3. Doskonalenie funkcjonowania firmy, poprzez szczegółowy nadzór nad oddziaływaniem na środowisko, skutkujący poprawą wydajności energetycznej, redukcją emisji gazów cieplarnianych.
 4. Zaprezentowanie ustawodawcom i organom administracji publicznej faktu zachowania zgodności z przepisami prawa, dotyczącego środowiska oraz zgodności formalnej w zakresie zastosowanych rozwiązań.
 5. Integracja systemu zarządzania energią z innymi obowiązującymi systemami.
 6. Umożliwienie organizacji udziału w większej ilości przetargów.
 7. Wzmocnienie reputacji firmy i jej wizerunku.

 

Prowadzimy szkolenia i certyfikację wg normy ISO 50001:2018.

 

Aktualności