12 marca 2021

ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), oraz zapewnia narzędzia to systemowego zarządzania aspektami BHP w Organizacji.


ISO 45001:2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP, w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, wyeliminowania zagrożeń i zminimalizowania ryzyka BHP.

ISO 45001:2018 pomaga organizacji osiągnąć zamierzone wyniki jej systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP organizacji, zamierzone rezultaty systemu zarządzania BHP obejmują:
a) ciągłe doskonalenie wyników w zakresie BHP;
b) spełnienie wymagań prawnych i innych;
c) osiągnięcie celów BHP.

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk dla BHP znajdujących się pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak kontekst, w którym organizacja działa oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników i innych zainteresowanych stron.

 

BPIC prowadzi certyfikację na zgodność z normą ISO 45001:2018.

 

 

 

 

 

Aktualności