16 listopada 2012

ISO 14001: 2015 System zarządzania środowiskowego

Na całym świecie organizacje, które deklarują swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i podchodzą do tego poważnie, wdrażają i certyfikują swój system zarządzania środowiskiem na zgodność z normą ISO 14001. ISO 14001:2015 to uznana na całym świecie norma, która określa zasady wdrażania efektywnego systemu zarządzania środowiskowego. Historycznie norma ISO 14001 powstała w 1996 r. z wcześniejszej normy brytyjskiej BS 7750:1994. Trend globalny tworzenia normy systemu zarządzania środowiskowego, rozpoczął się od niepokoju wyrażonego podczas konferencji w Rio de Janeiro w 1992 dotyczącego stanu środowiska. Zapoczątkowała ona różne działania, mające na celu zapobieżenie klęsce środowiskowej. Jedną z tych inicjatyw, było właśnie opracowanie normy dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego.

Normy dotyczące systemów zarządzania środowiskowego składają się z:

 • ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • ISO 14004:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego – Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających.

Co obejmuje ISO 14001:2015?
Norma ISO 14001:2015 określa ogólne mechanizmy do zarządzania środowiskowego, ale tym samym nie narzuca szczegółowych kryteriów efektów działalności środowiskowej i ma za zastosowanie, w każdej organizacji niezależnie od wielkości lub rodzaju działalności.

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania zarządzania a jej główne elementy obejmują:

 • wymagania ogólne – jest to krótkie wymaganie, które stwierdza, że system zarządzania powinien być udokumentowany, wdrożony i ciągle doskonalony,
 • polityka środowiskowa – w tym elemencie norma określa, że strategia dotycząca środowiska powinna być określona w dokumencie zwanym Polityką Środowiskową i szczegółowo opisuje co ten dokument powinien zawierać,
 • planowanie – jest to kluczowa część tej normy wymagająca aby organizacja przeprowadziła ocenę swoich procesów, określając aspekty, które wpływają na środowisko i wyszczególniać te, które mają najistotniejszy wpływ, z uwzględnieniem przepisów prawa i innych wymagań. Ta część jest kluczowa dlatego, że te aspekty mające znaczący wpływ na środowisko podlegają szczegółowemu nadzorowi w wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu,
 • wdrażanie i funkcjonowanie – ten element jest obszernie rozpisany, aby organizacja wdrażająca system zarządzania środowiskowego zapewniła skuteczne i efektywne nadzorowanie nad znaczącymi wpływami na środowisko. Nadzór ten polega na działaniach takich jak:
  • określenie zasobów, ról, odpowiedzialności i uprawnień aby system mógł sprawnie funkcjonować,
  • określenie kompetencji, szkoleń i świadomości wymaganej dla personelu,
  • ustanowienie mechanizmów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji,
  • ustanowienie dokumentów (łącznie z procedurami nadzoru nad dokumentacją i zapisami), które są wymagane, aby system zarządzania środowiskowego funkcjonował,
  • wprowadzenie sterowania operacyjnego, czyli zidentyfikowanie i planowanie operacji związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, a potem ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie procedur ich nadzorowania,
  • ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie procedur dla możliwych sytuacji niebezpiecznych oraz awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko.
 • sprawdzanie polega na:
  • regularnym monitorowaniu i wykonywaniu pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko,
  • okresowej ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi, które dotyczą ustanowienia przez organizacje procedury, dotyczącej identyfikowania i korygowania niezgodności oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych,
  • przeprowadzeniu auditów wewnętrznych SZŚ,
  • przegląd przez kierownictwo – wymagane jest podsumowanie wyników SZŚ i ustalenie strategii i ciągłego doskonalenia SZŚ.

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 to:

 1. zwiększenie świadomości pracowników odnośnie ich oddziaływania na środowisko,
 2. lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska,
 3. doskonalenie funkcjonowania firmy poprzez szczegółowy nadzór nad oddziaływaniem na środowisko, skutkując poprawą wydajności redukowaniem odpadów, zużycia energii itd.,
 4. pokazanie udziałowcom, iż firma dba o środowisko lokalne i naturalne,
 5. zaprezentowanie ustawodawcom i organom administracji publicznej faktu zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącego środowiska,
 6. potencjalnie redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych,
 7. umożliwia organizacji uczestniczenie w większej ilości przetargów,
 8. wzmacnia reputację firmy.

PROWADZIMY SZKOLENIA I CERTYFIKACJĘ według normy ISO 14001:2015.

Aktualności