14 listopada 2012

SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE

Auditor wiodący zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ) wg 9001, 14001, 45001

Jest to pierwszy na polskim rynku kurs dla auditorów wiodących ZSZ. Opracowanie tego szkolenia stanowiło bezpośrednią konsekwencję zwiększającego się trendu wdrożeń systemów zarządzania nie tylko w ramach jednego obszaru: jakości, środowiska, czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagane jest zatem aby Pełnomocnik lub Menedżer ds. systemów zarządzania posiadał szerszą wiedzę w zakresie zagadnień związanych ze skuteczną integracją, czyli łączeniem systemów zarządzania. Obecna struktura norm ułatwia łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system, zwłaszcza, kiedy organizacje stosują specyfikację PAS 99. Podczas zajęć szkoleniowych pełnomocnik lub menedżer ds. systemów zarządzania zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego przeprowadzania auditu i doskonalenia ZSZ.

Szkolenie 4-dniowe.

CELE:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie auditowania zintegrowanych systemów zarządzania lub systemów, które są trakcie integracji.
 • Zapoznanie uczestników z metodami integracji systemów – jak powinny wyglądać zintegrowane systemy;
 • Nuka technik skutecznego auditowania zintegrowanych systemów zarządzania. Dzięki temu informacje uzyskane z auditów pozwolą zarządowi podejmować trafne decyzje.
 • Zapoznanie z  praktykami stosowanymi przez auditorów z zewnętrznych organizacji.
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wiodącego zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001”.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego i zewnętrznego na zgodność z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz PAS 99 obejmujące takie tematy jak:

 • audity zintegrowane a audity łączone – czym się różnią, jakie są korzyści i wady każdego rozwiązania?
 • wspólne elementy w/w norm,
 • jak auditować na zgodność z PAS 99?
 • planowanie auditu zintegrowanego systemu zarządzania,
 • przygotowanie się do zintegrowanego auditu i przygotowanie dokumentacji auditora,
 • prowadzenie auditu „na żywo”, w oparciu o studium przypadku oraz materiały audiowizualne zastosowane podczas scenek rodzajowych,
 • analiza rzeczywistych sytuacji w trakcie auditu, przygotowanie raportu z auditu,
 • omówienie problemów i najlepszych praktyk auditowania,
 • aspekty zarządzania zespołem auditorów z różnych branż (jakości, środowiska i BHP),
 • ocena działań, technik i praktyk prowadzenia spotkania zamykającego,
 • działania korygujące oraz poauditowe,

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

Wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursu auditora wiodącego jednej z norm (jakości , środowiska lub BHP).

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • 09.00-09.45 Moduł 1: Wprowadzenie
 • 09.45?10.30 Moduł 2: Zasady ZSZ
 • 10.30?10.45 Przerwa
 • 10.45?11.30 Moduł 2: Zasady ZSZ – ciąg dalszy
 • 11.30?13.00 Moduł 3: Zasady Systemu Zarzadzania Jakością
 • 13.00?13:45 Obiad
 • 13.45?15.30 Moduł 4 Zasady Systemu Zarzadzania Środowiskowego
 • 15.30?15.45 Przerwa
 • 15.45?17.00 Moduł 5: Zasady Systemu Zarzadzania BHP
 • Wieczór: Zadanie wieczorne- zadanie domowe

Dzień 2

 • 09.00?09.30 Podsumowanie pierwszego dnia
 • 09.30?10.30 Moduł 6: Auditorowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 10.30?10.45 Przerwa
 • 10.45?12.00 Moduł 6: Auditorowanie – wprowadzenie i przygotowanie ? ciąg dalszy
 • 12.00?13.00 Moduł 7: Przeprowadzenie Auditu
 • 13.00?13.45 Obiad
 • 13.45?15.30 Moduł 7: Przeprowadzenie Auditu ? ciąg dalszy
 • 15.30?15.45 Przerwa
 • 15.45?17.00 Moduł 8: Pisanie niezgodności i raportów
 • Wieczór: Zadanie wieczorne

Dzień 3

 • 09:00?09.30 Podsumowanie drugiego dnia
 • 09.30?10.30 Moduł 9: Zaprezentowanie wyników z auditu
 • 10.30?10.45 Przerwa
 • 10.45?13.00 Moduł 9: Zaprezentowanie wyników z auditu ? ciąg dalszy
 • 13.00?13.45 Obiad
 • 13.45?15.30 Moduł 10: Działania po-auditowe
 • 15.30?15.45 Przerwa
 • 15.45?17.00 Moduł 11: System Certyfikacji & Omówienie Pracy wieczornej i Egzaminu

Dzień 4

 • 09.00-11.30 Egzamin
 • 11.30-12.00 Przerwa
 • 12.00-13.00 Ocena i zakończenie szkolenia

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wiodący zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”.

 

Aktualności