22 4875858

info@bpic.eu

Kontakt - Warszawa

ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa
t: +48 664 164 240

e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Krystyna Stephens
Prezes Zarządu 
m. +48 664 164 252
e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 afnor groupe colour

Kontakt - Toruń

Grabowiec, ul. Nad Rzeczką 3a, 87-162 Lubicz

 

Bartłomiej Włodarski
Dyrektor Zarządzający
m: +48 664 164 240
e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Angelika Bogacz
Specjalista ds. Certyfikacji
m: +48 664164239
e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg procesu certyfikacji

pcersch

Program certyfikacji BPIC Sp. z o.o. (wersja 7.2 z dnia 2019.10.25)

Krok 1  Zapytanie ofertowe

Proces certyfikacji rozpoczyna się  przekazaniem przez klienta danych niezbędnych do przygotowania oferty w formie zapytania ofertowego, kontaktu telefonicznego, lub drogą e-mail.

Krok 2  Analiza wykonalności i Przygotowanie oferty

Na podstawie informacji o Państwa firmie, i po upewnieniu się co do możliwości realizacji procesu certyfikacji sporządzamy ofertę, którą przesyłamy wraz z formularzem zgłoszeniowym, oraz ogólnymi warunkami umowy.

Krok 3  Zgłoszenie / podpisanie umowy

Oferta zawiera informacje na temat ceny, liczby dni auditów, podstawowych danych na których opiera się kalkulacja, warunki dla całego cyklu auditów, a także formularz zgłoszeniowy. Odesłanie podpisanego wniosku jest jednoznaczne z akceptacją oferty i stanowi zawarcie umowy.

Krok 4  Planowanie certyfikacji

Po otrzymaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego/umowy przedstawiciel BPIC kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu auditu certyfikacyjnego, oraz sposobu przesłania dokumentacji systemowej. Dokumentacja systemowa, pozwoli auditorowi zapoznać się z Państwa systemem oraz przygotować plan auditu. Następnie wyznaczamy auditora wiodącego, który będzie główną osobą kontaktową zarówno podczas procesu certyfikacji jak i w późniejszym okresie. Wyznaczony auditor wiodący jest kompetentny w zakresie Państwa obszaru działalności. Skład zespołu auditorskiego przekazywany jest organizacji z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Organizacji przysługuje prawo do zmiany poszczególnych członków zespołu auditorskiego np. w przypadku sytuacji występującego konfliktu interesów, nieetycznych zachowań itp. Złożenie takiego wniosku powinno nastąpić nie później niż  w ciągu 5 dni po otrzymaniu informacji z BPIC o składzie zespołu. W uzasadnionych przypadkach BPIC dokona zmiany proponowanego składu zespołu auditorskiego.

W audicie mogą uczestniczyć ewaluatorzy/auditorzy szkolący, lub obserwatorzy Polskiego Centrum Akredytacji. [Udział w/w osób nie obciąża finansowo organizacji]. Ponadto ich udział w procesie certyfikacji jest organizowany w taki sposób, aby nie utrudniać prowadzonych działań auditowych członkom zespołu auditorskiego.

Krok 5  Certyfikacja początkowa -  Etap 1 Ocena dokumentacji systemu

Etap pierwszy auditu przeprowadzany jest w Państwa siedzibie przy certyfikacji początkowej. Podczas tego etapu  następuje:

 • zapoznanie się auditora wiodącego z najwyższym kierownictwem, ich przedstawicielem (podczas spotkania otwierającego) oraz ze strukturą organizacji,
 • potwierdzenie  zakresu certyfikacji,
 • zapoznanie się auditora wiodącego z zakładem (lokalizacją) - "przejście po firmie",
 • ocena dokumentacji systemu w celu zweryfikowania zgodności z normą oraz założeniami organizacji,
 • ocena auditów wewnętrznych i ich przeglądu przez kierownictwo.

Informacja zdobyta podczas tego etapu pozwoli określić stan gotowości do drugiego etapu certyfikacji oraz go zaplanować.  Auditor Wiodący przygotowuje raport zawierający ustalenia z auditu ze wskazaniem obszarów lub elementów, które mogą być zaklasyfikowane jako niezgodności podczas etapu drugiego. Etap pierwszy kończy się spotkaniem zamykającym z najwyższym kierownictwem, podczas którego prezentowany jest raport. Podczas spotkania prezentowany i uzgodniony zostaje również plan drugiego etapu auditu, który zawierany jest również w raporcie. Jeśli w trakcie tego etapu wystąpiły niezgodności, przed rozpoczęciem drugiego etapu niezbędne jest wprowadzenie działań korygujących (lub ich zaplanowanie, jeśli są to działania długoterminowe). Przerwa pomiędzy auditem etapu pierwszego i drugiego nie może być dłuższa niż 6 miesięcy i krótsza niż 7 dni. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zarządzający może ten czas skrócić.

Krok 5  Certyfikacja początkowa -  Etap 2 Ocena skuteczności wdrożonego systemu

Celem tego etapu certyfikacji  jest sprawdzenie zgodności i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami przyjętej normy oraz ustanowionej dokumentacji. Audit rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, w którym bierze udział najwyższe kierownictwo i jego przedstawiciel. Auditor/rzy przeprowadzają audit w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa zgodnie z planem. Celem drugiego etapu jest zgromadzenie obiektywnych dowodów potwierdzających, że system zarządzania w Państwa firmie spełnia wymagania określonej normy(m) i jest skuteczny. Audit jest prowadzony na stanowiskach pracy poprzez obserwacje procesów, rozmowy z pracownikami i analizę zapisów w organizacji. Auditor wiodący przygotowuje raport z auditu, który jest przedstawiany najwyższemu kierownictwu podczas Spotkania zamykającego.  Raport zawierający rekomendację o udzieleniu/nie udzieleniu certyfikacji zostanie przekazany do biura BPIC Sp. z o.o. do jego weryfikacji (raport nie może być przekazany klientowi podczas auditu).

W przypadku wystąpienia niezgodności, Organizacja w ciągu 14  dni od daty otrzymania raportu z auditu powinna przekazać do BPIC plan działań korygujących, zawierający analizę przyczyn wystąpienia niezgodności, zaplanowane działania korekcyjne (usuwające niegodność) i korygujące (usuwające przyczynę niezgodności), oraz terminy realizacji a osoby odpowiedzialne. Auditor wiodący dokonuje przeglądu zaproponowanych przez organizację działań  na podstawie swoich notatek / raportu z auditu, dostarczonych dokumentów i w niektórych przypadkach auditu dodatkowego. Ostateczna decyzja dotycząca udzielenia rekomendacji podejmowana jest przez Ewaluatora BPIC.

Krok 6  Wydanie Certyfikatu

Auditor wiodący dostarcza do BPIC kompletny raport z auditu wraz z notatkami. Ewaluator podejmuje decyzję o przyznaniu/odmowie przyznania certyfikatu na podstawie:

 • raportu z auditu wraz z komentarzami do niezgodności (jeżeli wystąpiły) i gdzie to jest możliwe, podjętych przez klienta korekcji i działań korygujących;
 • przeglądu dokumentacji danego procesu certyfikacji;
 • wniosku Auditora wiodącego, czy udzielić certyfikacji łącznie ze wszystkimi warunkami i spostrzeżeniami;
 • wszelkich innych, mających zastosowanie informacji (np. informacji dostępnych publicznie).

Organizacja jest informowana pisemnie o podjętej decyzji, a w przypadku decyzji pozytywnej certyfikat zostaje przekazany w formie elektronicznej w wersji do druku. Na życzenie klienta BPIC może również przygotować drukowaną lub ozdobną wersję certyfikatu.

W przypadku certyfikacji początkowej, certyfikat wydawany jest na 3 lata, licząc od daty decyzji o udzieleniu certyfikacji. W przypadku modyfikacji certyfikatu w trakcie trwania cyklu certyfikacji, utrzymywana jest pierwotna data ważności certyfikatu, spójna z cyklem certyfikacji.

Krok 7:  Audit nadzoru i audit ponownej certyfikacji

Audit nadzoru w pierwszym i drugim roku oraz audit ponownej certyfikacji prowadzony jest zgodnie z krokami 2-6. Pierwszy audit nadzorczy powinien odbyć się najpóźniej 12 miesięcy od daty decyzji o udzieleniu certyfikacji. Przy ponownej certyfikacji, całość działań powinna zakończyć się przed wygaśnięciem odnawianego certyfikatu.

W przypadku auditu ponownej certyfikacji wyróżniamy 3 potencjalne możliwości, w każdym wariancie nowy certyfikat wydawany jest na 3 lata:

 1. Ponowna certyfikacja bez modyfikacji zawartości merytorycznej certyfikatu (adres, zakres, norma), kiedy decyzja zapada na mniej niż 3 miesiące do wygaśnięcia odnawianego certyfikatu – początek ważności nowego certyfikatu zaczyna się dzień po wygaśnięciu odnawianego (z zachowaniem ciągłości);
 2. Ponowna certyfikacja bez modyfikacji zawartości merytorycznej certyfikatu (adres, zakres, norma), kiedy decyzja zapada na więcej niż 3 miesiące do wygaśnięcia odnawianego certyfikatu – początek ważności nowego certyfikatu = data decyzji.
 3. Ponowna certyfikacja z modyfikacją zawartości merytorycznej – w każdym przypadku data początku ważności = data decyzji.

Szkolenie - konferencja "System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 po zmianach 2015"

 

Szkolenie 1-dniowe

CELE:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w znowelizowanej normie ISO 9001,
 •  Nauczenie się zasad interpretacji nowej normy, 
 • Przygotowanie do dostosowania systemu zarządzania do nowych wymagań.

 

Program szkolenia:

10.00 Rozpoczęcie szkolenia-konferencji

- Prezentacja prowadzących

- Prezentacja uczestników szkolenia

- Przerwa kawowa

- Wykład:    

    - Zakres i cele stosowania normy ISO 9001

    - Zmiany w normie ISO 9001:2015

    - Sposoby i prawdopodobieństwo wprowadzenia planowanych zmian

    - Konsekwencje dla jednostki certyfikującej i dla organizacji certyfikowanej

    - Interpretacja proponowanych zmian w normie ISO 9001:2015

- Przerwa kawowa

- Działania pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością w zakresie dostosowania nowej normy w organizacji

- Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi

15:00 – Zakończenie szkolenia-konferencji

 

Kwestia zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest coraz częściej podnoszona przez polskie firmy. Z jednej strony wynika to z potrzeby rekrutacji najlepszych kandydatów do pracy, z drugiej z kolei odpowiadania na potrzeby już zatrudnionych osób, które w związku z wiekiem czy chorobą napotykają na dodatkowe trudności w pracy zawodowej. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to w końcu element budowania wizerunku nie tylko pracodawcy, ale i usługodawcy otwartego na określony profil kandydatów czy klientów.

 

 

Szkolenie „Zarządzanie niepełnosprawnością w firmie” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności, sprzyjające wdrażaniu standardów zarządzania niepełnosprawnością w firmie. Osoby uczestniczące zdobędą informacje na temat podstawowych przepisów w zakresie praw i obowiązków zatrudnionych osób z niepełnosprawnością oraz pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy z osobą z niepełnosprawnością. Poznają także kluczowe rekomendacje w zakresie świadomego kształtowania struktury zatrudnienia różnorodnej pod kątem pełno- i niepełnosprawności. W oparciu o informacje przekazywane w ramach szkolenia zaprojektują również wytyczne względem stanowiska pracy, na którym może podjąć pracę w firmie osoba z określonym rodzajem niepełnosprawności.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

 • zdobycie wiedzy na temat przepisów odnoszących się do kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
 • poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania niepełnosprawnością w firmie;
 • nabycie umiejętności projektowania stanowiska pracy przyjaznego osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • analiza bieżącego zarządzania firmą przez pryzmat standardów zarządzania niepełnosprawnością w firmie.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników działu HR, zwłaszcza odpowiedzialnych za proces rekrutacji i selekcji pracowników;
 • pracowników działu CSR;
 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zarządzających zespołami z osobami pełno- i niepełnosprawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

9.00 - 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 - 10.30 Moduł 2: Czy jest zarządzanie niepełnosprawnością w firmie?

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 4: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.45 Moduł 5: Projektowanie uniwersalne

16.45 - 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 - 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 - 10.30 Moduł 6: Ocena firmy przez pryzmat zarządzania niepełnosprawnością w firmie

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.00 Moduł 6: Ocena firmy przez pryzmat zarządzania niepełnosprawnością w firmie

12.00 - 13.00 Moduł 7: Savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 8: Projektowanie stanowiska pracy pod kątem zatrudnialności osób z niepełnosprawności

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.30 Moduł 8: Projektowanie stanowiska pracy pod kątem zatrudnialności osób z niepełnosprawności

16.30 - 17.00 Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 • quizy i testy do samooceny;
 • test pisemny na koniec szkolenia.

 

Różnorodność w firmie jest faktem. Jednym z najczęściej wskazywanych wymiarów różnorodności, który ma miejsce w Polskich firmach jest płeć. Co więcej, jest to kryterium ze względu na które wciąż zdecydowanie najczęściej dochodzi do praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy i względem którego istnieje ogromne zapotrzebowanie na wprowadzanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby tak kobiet, jak i mężczyzn pracujących w firmie. Mowa tutaj nie tylko o realizacji standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. Kodeksu pracy), ale także świadomych polityk umożliwiających budowanie równowagi pomiędzy sferą zawodową a życiem prywatnym (work-life balance).

 

Szkolenie „Równość szans kobiet i mężczyzn w firmie” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności z jednej strony uwrażliwiające na przepisy prawne zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, z drugiej – zainspirować do projektowania i wdrażania rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, które zarazem odpowiadają na bieżące potrzeby firmy wynikające z wielkości firmy, branży w której działa, jej profilu działalności czy wreszcie jej struktury zatrudnienia. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Wskazane zostaną także korzyści biznesowe – finansowane i pozafinansowe – wynikające z realizacji tego typu działań.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

 • uwrażliwienie na kwestię równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy;
 • zdobycie wiedzy na temat przepisów odnoszących się do kwestii równego traktowania w firmie;
 • poznanie dobrych praktyk z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w firmie;
 • nabycie umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań wrażliwych na płeć zatrudnionych osób, w tym zakresie work-life balance.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników działu HR
 • pracowników działu CSR
 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • liderek firmy działających na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

9.00 - 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 - 10.30 Moduł 2: Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 11.30 Moduł 2: Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

11.30 - 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 4: Dyskryminacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.45 Moduł 4: Dyskryminacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

16.45 - 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 - 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 - 10.30 Moduł 5: Równość szans kobiet i mężczyzn w bieżącej działalności firmy

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.00 Moduł 6: Dobre praktyki na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

12.00 - 13.00 Moduł 7: Projektowanie rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00 Moduł 8: Work-life balance

15.00 - 15.30 Moduł 9: Korzyści dla firmy z tytułu wprowadzania rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.30 Moduł 10: Komunikowanie rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

16.30 - 17.00 Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • quizy i testy do samooceny
 • test pisemny na koniec szkolenia

 

Zarządzanie różnorodnością to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia fakt, że osoby zatrudnione w firmie różnią się i w związku z tym mają odmienne potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością to jednak przede wszystkim strategia zarządzania personelem, która zakłada że różnorodność ta jest jednym z kluczowych zasobów firmy decydującym o jej rozwoju, realizacji celów biznesowych oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie różnorodnością to nie fanaberia czy dobra wola firmy, ale świadoma decyzja przekładająca się na konkretne korzyści biznesowe.

 

Szkolenie „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności, sprzyjające wdrażaniu standardów zarządzania różnorodnością w firmie. Osoby uczestniczące zdobędą informacje na temat podstawowych przepisów obowiązujących każdą firmę będącą pracodawcą, a które odnoszą się do kwestii równego traktowania z uwzględnieniem różnych aspektów różnorodności występującej wśród zatrudnionych osób (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość). W dalszej kolejności poddana analizie zostanie własna firma, tj. w jakim zakresie otwarta jest ona na różnorodność występującą wśród zatrudnionych osób oraz ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. W ramach szkolenia przedstawione zostaną dobre praktyki i rekomendacje na rzecz różnorodności oraz wzmacniania korzyści biznesowych wynikających z różnorodności w firmie. Szkolenie zakończy się opracowaniem przez osoby uczestniczące własnego planu wdrożeniowego, umożliwiającego realizację przez firmę dalszych rozwiązań na rzecz różnorodności.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu
o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

 • zdobycie wiedzy na temat przepisów sprawnych sprzyjających wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie;
 • poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie;
 • nabycie umiejętności planowania i wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie;
 • analiza bieżącego zarządzania firmą przez pryzmat standardów zarządzania różnorodnością w firmie.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników działu HR;
 • pracowników działu CSR;
 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień 1

9.00 - 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 - 10.30 Moduł 2: Czy jest zarządzanie różnorodnością w firmie?

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 4: Obszary zarządzania różnorodnością w firmie

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.45 Moduł 4: Obszary zarządzania różnorodnością w firmie

16.45 - 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 - 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 - 11.30 Moduł 5: Ocena miejsca pracy przez pryzmat zarządzania różnorodnością

11.30 - 13.00 Moduł 6: Dobre praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 7: Wdrażanie zarządzania różnorodnością w firmie

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.30 Moduł 8: Komunikacja w firmie na rzecz różnorodności

16.30 - 17.00 Moduł 9: Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 • quizy i testy do samooceny;
 • test pisemny na koniec szkolenia.