22 4875858

info@bpic.eu

  AC160-QMS bez tla   GUTcert Afnor kombination mpec logo final energia i środowisko NGK Ceramics PolskaAkademia Ekonomiczna we Wrocławiu   107     Babco     GPIC   Starostwo Bolesławiec   Politechnika Śląska    TBF    First Data     Fresh Logistics   Axon       Grupa ForbisDompol Starostwo Bielsko-Biała       Szpital Zamość    Velmed   Woj. Urząd Pracy w Warszawie      MagMar    Comex  logo copernicus small     TARR  ZETOApator Control Apator         logo cmyk          MCB           Saniko logo   TARRCI logo         Uskom Mława        JSC         Puławy   maximus  Oferta Torun  zębiec  Ankol   Pilkington  Admill Ropczyce  Końskie  pzu  Końskie
 logo 
 Tallow  Baker Commodities

MSWiA

Przebieg procesu certyfikacji

pcersch

Program certyfikacji BPIC Sp. z o.o. (wersja 7.2 z dnia 2019.10.25)

Krok 1  Zapytanie ofertowe

Proces certyfikacji rozpoczyna się  przekazaniem przez klienta danych niezbędnych do przygotowania oferty w formie zapytania ofertowego, kontaktu telefonicznego, lub drogą e-mail.

Krok 2  Analiza wykonalności i Przygotowanie oferty

Na podstawie informacji o Państwa firmie, i po upewnieniu się co do możliwości realizacji procesu certyfikacji sporządzamy ofertę, którą przesyłamy wraz z formularzem zgłoszeniowym, oraz ogólnymi warunkami umowy.

Krok 3  Zgłoszenie / podpisanie umowy

Oferta zawiera informacje na temat ceny, liczby dni auditów, podstawowych danych na których opiera się kalkulacja, warunki dla całego cyklu auditów, a także formularz zgłoszeniowy. Odesłanie podpisanego wniosku jest jednoznaczne z akceptacją oferty i stanowi zawarcie umowy.

Krok 4  Planowanie certyfikacji

Po otrzymaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego/umowy przedstawiciel BPIC kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu auditu certyfikacyjnego, oraz sposobu przesłania dokumentacji systemowej. Dokumentacja systemowa, pozwoli auditorowi zapoznać się z Państwa systemem oraz przygotować plan auditu. Następnie wyznaczamy auditora wiodącego, który będzie główną osobą kontaktową zarówno podczas procesu certyfikacji jak i w późniejszym okresie. Wyznaczony auditor wiodący jest kompetentny w zakresie Państwa obszaru działalności. Skład zespołu auditorskiego przekazywany jest organizacji z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Organizacji przysługuje prawo do zmiany poszczególnych członków zespołu auditorskiego np. w przypadku sytuacji występującego konfliktu interesów, nieetycznych zachowań itp. Złożenie takiego wniosku powinno nastąpić nie później niż  w ciągu 5 dni po otrzymaniu informacji z BPIC o składzie zespołu. W uzasadnionych przypadkach BPIC dokona zmiany proponowanego składu zespołu auditorskiego.

W audicie mogą uczestniczyć ewaluatorzy/auditorzy szkolący, lub obserwatorzy Polskiego Centrum Akredytacji. [Udział w/w osób nie obciąża finansowo organizacji]. Ponadto ich udział w procesie certyfikacji jest organizowany w taki sposób, aby nie utrudniać prowadzonych działań auditowych członkom zespołu auditorskiego.

Krok 5  Certyfikacja początkowa -  Etap 1 Ocena dokumentacji systemu

Etap pierwszy auditu przeprowadzany jest w Państwa siedzibie przy certyfikacji początkowej. Podczas tego etapu  następuje:

 • zapoznanie się auditora wiodącego z najwyższym kierownictwem, ich przedstawicielem (podczas spotkania otwierającego) oraz ze strukturą organizacji,
 • potwierdzenie  zakresu certyfikacji,
 • zapoznanie się auditora wiodącego z zakładem (lokalizacją) - "przejście po firmie",
 • ocena dokumentacji systemu w celu zweryfikowania zgodności z normą oraz założeniami organizacji,
 • ocena auditów wewnętrznych i ich przeglądu przez kierownictwo.

Informacja zdobyta podczas tego etapu pozwoli określić stan gotowości do drugiego etapu certyfikacji oraz go zaplanować.  Auditor Wiodący przygotowuje raport zawierający ustalenia z auditu ze wskazaniem obszarów lub elementów, które mogą być zaklasyfikowane jako niezgodności podczas etapu drugiego. Etap pierwszy kończy się spotkaniem zamykającym z najwyższym kierownictwem, podczas którego prezentowany jest raport. Podczas spotkania prezentowany i uzgodniony zostaje również plan drugiego etapu auditu, który zawierany jest również w raporcie. Jeśli w trakcie tego etapu wystąpiły niezgodności, przed rozpoczęciem drugiego etapu niezbędne jest wprowadzenie działań korygujących (lub ich zaplanowanie, jeśli są to działania długoterminowe). Przerwa pomiędzy auditem etapu pierwszego i drugiego nie może być dłuższa niż 6 miesięcy i krótsza niż 7 dni. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zarządzający może ten czas skrócić.

Krok 5  Certyfikacja początkowa -  Etap 2 Ocena skuteczności wdrożonego systemu

Celem tego etapu certyfikacji  jest sprawdzenie zgodności i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami przyjętej normy oraz ustanowionej dokumentacji. Audit rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, w którym bierze udział najwyższe kierownictwo i jego przedstawiciel. Auditor/rzy przeprowadzają audit w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa zgodnie z planem. Celem drugiego etapu jest zgromadzenie obiektywnych dowodów potwierdzających, że system zarządzania w Państwa firmie spełnia wymagania określonej normy(m) i jest skuteczny. Audit jest prowadzony na stanowiskach pracy poprzez obserwacje procesów, rozmowy z pracownikami i analizę zapisów w organizacji. Auditor wiodący przygotowuje raport z auditu, który jest przedstawiany najwyższemu kierownictwu podczas Spotkania zamykającego.  Raport zawierający rekomendację o udzieleniu/nie udzieleniu certyfikacji zostanie przekazany do biura BPIC Sp. z o.o. do jego weryfikacji (raport nie może być przekazany klientowi podczas auditu).

W przypadku wystąpienia niezgodności, Organizacja w ciągu 14  dni od daty otrzymania raportu z auditu powinna przekazać do BPIC plan działań korygujących, zawierający analizę przyczyn wystąpienia niezgodności, zaplanowane działania korekcyjne (usuwające niegodność) i korygujące (usuwające przyczynę niezgodności), oraz terminy realizacji a osoby odpowiedzialne. Auditor wiodący dokonuje przeglądu zaproponowanych przez organizację działań  na podstawie swoich notatek / raportu z auditu, dostarczonych dokumentów i w niektórych przypadkach auditu dodatkowego. Ostateczna decyzja dotycząca udzielenia rekomendacji podejmowana jest przez Ewaluatora BPIC.

Krok 6  Wydanie Certyfikatu

Auditor wiodący dostarcza do BPIC kompletny raport z auditu wraz z notatkami. Ewaluator podejmuje decyzję o przyznaniu/odmowie przyznania certyfikatu na podstawie:

 • raportu z auditu wraz z komentarzami do niezgodności (jeżeli wystąpiły) i gdzie to jest możliwe, podjętych przez klienta korekcji i działań korygujących;
 • przeglądu dokumentacji danego procesu certyfikacji;
 • wniosku Auditora wiodącego, czy udzielić certyfikacji łącznie ze wszystkimi warunkami i spostrzeżeniami;
 • wszelkich innych, mających zastosowanie informacji (np. informacji dostępnych publicznie).

Organizacja jest informowana pisemnie o podjętej decyzji, a w przypadku decyzji pozytywnej certyfikat zostaje przekazany w formie elektronicznej w wersji do druku. Na życzenie klienta BPIC może również przygotować drukowaną lub ozdobną wersję certyfikatu.

W przypadku certyfikacji początkowej, certyfikat wydawany jest na 3 lata, licząc od daty decyzji o udzieleniu certyfikacji. W przypadku modyfikacji certyfikatu w trakcie trwania cyklu certyfikacji, utrzymywana jest pierwotna data ważności certyfikatu, spójna z cyklem certyfikacji.

Krok 7:  Audit nadzoru i audit ponownej certyfikacji

Audit nadzoru w pierwszym i drugim roku oraz audit ponownej certyfikacji prowadzony jest zgodnie z krokami 2-6. Pierwszy audit nadzorczy powinien odbyć się najpóźniej 12 miesięcy od daty decyzji o udzieleniu certyfikacji. Przy ponownej certyfikacji, całość działań powinna zakończyć się przed wygaśnięciem odnawianego certyfikatu.

W przypadku auditu ponownej certyfikacji wyróżniamy 3 potencjalne możliwości, w każdym wariancie nowy certyfikat wydawany jest na 3 lata:

 1. Ponowna certyfikacja bez modyfikacji zawartości merytorycznej certyfikatu (adres, zakres, norma), kiedy decyzja zapada na mniej niż 3 miesiące do wygaśnięcia odnawianego certyfikatu – początek ważności nowego certyfikatu zaczyna się dzień po wygaśnięciu odnawianego (z zachowaniem ciągłości);
 2. Ponowna certyfikacja bez modyfikacji zawartości merytorycznej certyfikatu (adres, zakres, norma), kiedy decyzja zapada na więcej niż 3 miesiące do wygaśnięcia odnawianego certyfikatu – początek ważności nowego certyfikatu = data decyzji.
 3. Ponowna certyfikacja z modyfikacją zawartości merytorycznej – w każdym przypadku data początku ważności = data decyzji.

 

Różnorodność w firmie jest faktem. Jednym z najczęściej wskazywanych wymiarów różnorodności, który ma miejsce w Polskich firmach jest płeć. Co więcej, jest to kryterium ze względu na które wciąż zdecydowanie najczęściej dochodzi do praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy i względem którego istnieje ogromne zapotrzebowanie na wprowadzanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby tak kobiet, jak i mężczyzn pracujących w firmie. Mowa tutaj nie tylko o realizacji standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. Kodeksu pracy), ale także świadomych polityk umożliwiających budowanie równowagi pomiędzy sferą zawodową a życiem prywatnym (work-life balance).

 

Szkolenie „Równość szans kobiet i mężczyzn w firmie” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności z jednej strony uwrażliwiające na przepisy prawne zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, z drugiej – zainspirować do projektowania i wdrażania rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, które zarazem odpowiadają na bieżące potrzeby firmy wynikające z wielkości firmy, branży w której działa, jej profilu działalności czy wreszcie jej struktury zatrudnienia. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Wskazane zostaną także korzyści biznesowe – finansowane i pozafinansowe – wynikające z realizacji tego typu działań.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

 • uwrażliwienie na kwestię równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy;
 • zdobycie wiedzy na temat przepisów odnoszących się do kwestii równego traktowania w firmie;
 • poznanie dobrych praktyk z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w firmie;
 • nabycie umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań wrażliwych na płeć zatrudnionych osób, w tym zakresie work-life balance.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników działu HR
 • pracowników działu CSR
 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla
 • liderek firmy działających na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

9.00 - 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 - 10.30 Moduł 2: Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 11.30 Moduł 2: Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

11.30 - 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 4: Dyskryminacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.45 Moduł 4: Dyskryminacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

16.45 - 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 - 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 - 10.30 Moduł 5: Równość szans kobiet i mężczyzn w bieżącej działalności firmy

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.00 Moduł 6: Dobre praktyki na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

12.00 - 13.00 Moduł 7: Projektowanie rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00 Moduł 8: Work-life balance

15.00 - 15.30 Moduł 9: Korzyści dla firmy z tytułu wprowadzania rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.30 Moduł 10: Komunikowanie rozwiązań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w firmie

16.30 - 17.00 Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • quizy i testy do samooceny
 • test pisemny na koniec szkolenia

Szkolenie - konferencja "System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 po zmianach 2015"

 

Szkolenie 1-dniowe

CELE:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w znowelizowanej normie ISO 9001,
 •  Nauczenie się zasad interpretacji nowej normy, 
 • Przygotowanie do dostosowania systemu zarządzania do nowych wymagań.

 

Program szkolenia:

10.00 Rozpoczęcie szkolenia-konferencji

- Prezentacja prowadzących

- Prezentacja uczestników szkolenia

- Przerwa kawowa

- Wykład:    

    - Zakres i cele stosowania normy ISO 9001

    - Zmiany w normie ISO 9001:2015

    - Sposoby i prawdopodobieństwo wprowadzenia planowanych zmian

    - Konsekwencje dla jednostki certyfikującej i dla organizacji certyfikowanej

    - Interpretacja proponowanych zmian w normie ISO 9001:2015

- Przerwa kawowa

- Działania pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością w zakresie dostosowania nowej normy w organizacji

- Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi

15:00 – Zakończenie szkolenia-konferencji

 

Kwestia zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest coraz częściej podnoszona przez polskie firmy. Z jednej strony wynika to z potrzeby rekrutacji najlepszych kandydatów do pracy, z drugiej z kolei odpowiadania na potrzeby już zatrudnionych osób, które w związku z wiekiem czy chorobą napotykają na dodatkowe trudności w pracy zawodowej. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to w końcu element budowania wizerunku nie tylko pracodawcy, ale i usługodawcy otwartego na określony profil kandydatów czy klientów.

 

 

Szkolenie „Zarządzanie niepełnosprawnością w firmie” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności, sprzyjające wdrażaniu standardów zarządzania niepełnosprawnością w firmie. Osoby uczestniczące zdobędą informacje na temat podstawowych przepisów w zakresie praw i obowiązków zatrudnionych osób z niepełnosprawnością oraz pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy z osobą z niepełnosprawnością. Poznają także kluczowe rekomendacje w zakresie świadomego kształtowania struktury zatrudnienia różnorodnej pod kątem pełno- i niepełnosprawności. W oparciu o informacje przekazywane w ramach szkolenia zaprojektują również wytyczne względem stanowiska pracy, na którym może podjąć pracę w firmie osoba z określonym rodzajem niepełnosprawności.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

 • zdobycie wiedzy na temat przepisów odnoszących się do kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
 • poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania niepełnosprawnością w firmie;
 • nabycie umiejętności projektowania stanowiska pracy przyjaznego osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • analiza bieżącego zarządzania firmą przez pryzmat standardów zarządzania niepełnosprawnością w firmie.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników działu HR, zwłaszcza odpowiedzialnych za proces rekrutacji i selekcji pracowników;
 • pracowników działu CSR;
 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zarządzających zespołami z osobami pełno- i niepełnosprawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

9.00 - 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 - 10.30 Moduł 2: Czy jest zarządzanie niepełnosprawnością w firmie?

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 4: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.45 Moduł 5: Projektowanie uniwersalne

16.45 - 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 - 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 - 10.30 Moduł 6: Ocena firmy przez pryzmat zarządzania niepełnosprawnością w firmie

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.00 Moduł 6: Ocena firmy przez pryzmat zarządzania niepełnosprawnością w firmie

12.00 - 13.00 Moduł 7: Savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 8: Projektowanie stanowiska pracy pod kątem zatrudnialności osób z niepełnosprawności

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.30 Moduł 8: Projektowanie stanowiska pracy pod kątem zatrudnialności osób z niepełnosprawności

16.30 - 17.00 Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 • quizy i testy do samooceny;
 • test pisemny na koniec szkolenia.